top of page
Vedtægter

 

Vedtægter med seneste ændringer pr. 6. februar 2015

§ 1

Foreningens navn er: FrontLiners.

Dens hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningen er stiftet den 13. oktober 2005.

§ 2

Foreningens formål er:

at give medlemmerne mulighed for at danse og modtage undervisning i Linedance at fremme kendskabet til linedance hos alle aldersklasser på tværs af køn, etnisk baggrund, religion, o.lign.at undervisningen foregår ud fra anerkendte regler og principper, som foreskrevet af det verdensomspændende linedance forbund UCWDC (United Country and Western Dance Council) at bistå, fremme og gøre plads til linedance på såvel socialt- som konkurrenceniveau at være med til at uddanne nye instruktører internt i klubben at FrontLiners kontinuerligt følger udviklingen indenfor linedance i Danmark og udlandet gennem kurser, rejser, blade o.lign, således at foreningen hele tiden kan tilbyde det nyeste og bedste indenfor linedance.

§ 3

stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som er interesseret i at støtte, eller deltage i foreningens arbejde

stk. 2. Aktive og passive medlemmer er ligestillede i foreningen og betaler samme årlige kontingent.

stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til instruktør eller kasserer. Ved udmeldelse midt i en dansesæson refunderes forudbetalt kontingent og danseafgift ikke. Manglende betaling af ny betalingsperiode opfattes ligeledes som udmeldelse af klubben.

stk. 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4

stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt yderligere 1 menigt medlem. Der vælges desuden 2 suppleanter.

stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

stk. 3. Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode forskudt. Formanden vælges af generalforsamlingen i lige årstal. Sekretær og menigt medlem er på valg i lige årstal. Næstformand og kasserer er på valg i ulige årstal. Suppleanter til bestyrelsen vælges for en 1-årige periode.

stk. 4. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold

stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt.

stk. 6. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 15 år.

stk. 7. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og senest 14 dage efter denne.

§ 5

stk. 1. Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf formanden eller kassereren er den ene.

stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer hver for sig kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonti. Dokumentation for kontobevægelser fremlægges til hvert bestyrelsesmøde.

§ 6

stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

stk. 2. Medlemmer betaler kontingent halvårligt.

stk. 3. Bestyrelsen fastsætter før sæsonstart danseafgift for de enkelte hold.

§ 7

stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingent og danseafgift for de aktuelle hold.

stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8

stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes i februar måned og varsles skriftligt på flyere og på hjemmesiden mindst 2 uger før afholdelsen.

stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være den samlede bestyrelse skriftligt i hænde senest 8 dage før afholdelsen.

stk. 3. Alle medlemmer over 15 år har stemmeret. Medlemmer under 15 år kan repræsenteres af en forælder. Ingen medlemmer kan oppebære mere end 1 stemme.

stk. 4. Kun medlemmer kan vælges til bestyrelsen eller andre tillidserhverv og ingen kan vælges uden at være til stede eller skriftligt til sekretæren at have givet tilsagn om at lade sig vælge.

stk. 5. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. Såfremt der ved valg til bestyrelsen eller andre tillidserhverv opstilles flere kandidater end der kan vælges, skal valget ske skriftligt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 6. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen og dette offentliggøres på hjemmesiden.

§ 9

Den ordinære generalforsamling har som minimum følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab samt forelæggelse af budget

til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelse:

a) Valg af bestyrelse i henhold til §4

b) Valg af 1-2 suppleanter

7. Valg af revisorer:

a) Valg af 2 revisorer

b) Valg af revisorsuppleant

8. Eventuelt

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest den 14. januar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 12

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab med tilhørende dokumentation. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 13

stk. 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær, stemmer herfor. De 2 generalforsamlinger afholdes med mindst 2 og højest 4 ugers mellemrum.

stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue ungdomsarbejdet i Slagelse kommune.

----------- o ------------

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 13. oktober 2005, med senere ændringer vedtager på ordinær generalforsamling den 7. februar 2014 og den 6. februar 2015.

Vedtægter med seneste ændringer pr. 6. februar 2015

For udskrivning KLIK her 

bottom of page